Thông tin tuyển sinh

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 4 ĐỢT 1

      SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TCBK BÌNH DƯƠNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

                       Số:      /KH-TCBK                                       Bình Dương, ngày 26 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức ôn, thi tốt nghiệp khóa IV (đợt 1)

            Thực hiện kế hoạch đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy các ngành đã được Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương phê duyệt.

            Nay, Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương thông báo sinh viên các lớp khóa 4 đợt 1, cụ thể như sau:

            I. THỜI GIAN ÔN TẬP VÀ THI CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

1. Phần lý thuyết tổng hợp:

 1.1. Ngành: Y sĩ (Lớp 04TY01)

STT

Học phần

Ngày ôn

GV phụ trách

Ôn cơ sở 1

1

Bệnh nội khoa

7h30 sáng 04/10/2016

BS.CKI. Kiêm

Phòng 29

13h00 chiều 04/10/2016

7h30 sáng 06/10/2016

2

Bệnh ngoại khoa

13h00 chiều 6/10/2016

BS.CKI. Kiêm

Phòng 29

7h30 sáng 8/10/2016

13h00 chiều 8/10/2016

3

Bệnh truyền nhiễm - xã hội

7h30 sáng 9/10/2016

BS.CKI. Kiêm

Phòng 29

13h00 chiều 9/10/2016

7h30 sáng 11/10/2016

4

Sức khỏe sinh sản

18h30 tối 13/10/2016

ThS.Chi

Phòng 29

18h30 tối 15/10/2016

5

Sức khỏe trẻ em

7h30 sáng 16/10/2016

ThS. Chi

Phòng 29

7h30 sáng 16/10/2016

            2. Ngành: Điều Dưỡng. Lớp 04TĐ01

            2. 1. Phần lý thuyết tổng hợp

STT

Học phần

Ngày ôn

GV phụ trách

Ôn cơ sở 2

1

Chăm sóc người bệnh nội khoa (1+2)

18h00 tối 03/10/2016

BS. Tiến

CS2

18h00 tối 04/10/2016

2

Chăm sóc người bệnh ngoại khoa

18h00 tối 05/10/2016

Thầy. Khánh

CS2

18h00 tối 06/10/2016

3

Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng

18h00 tối 07/10/2016

Thầy. Khánh

CS2

18h00 tối 08/10/2016

4

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

7h30 sáng 9/10/2016

Thầy. Chi

CS2

13h00 chiều 9/10/2016

5

Sức khỏe trẻ em

18h00 tối 10/10/2016

Thầy. Chi

CS2

18h00 tối 12/10/2016

            2.2. Phần thực hành nghề nghiệp

STT

Học phần

Ngày ôn

GV phụ trách

Ôn cơ sở 2

1

Kỹ thuật điều dưỡng

18h00 tối 14/10/2016

Thầy. Khánh

CS2

18h00 tối 15/10/2016

7h30 sáng 16/10/2016

13h00 chiều 16/10/2016

           

3. Ngành: Sư phạm mầm non. Lớp 04TM01 + 04TM02:

STT

Học phần

Ngày ôn

GV phụ trách

Ôn cơ sở 2

1

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non

7h30 sáng 9/10/2016

ThS. Phạm Nguyễn Lan Phương

Phòng N2.2

13h00 chiều 9/10/2016

2

Giáo dục học mầm non

18h00 tối 30/09/2016

ThS. Hồ Thị Hồng Ái

18h00 tối 01/10/2016

2.4.2. Phần thực hành nghề nghiệp

STT

Học phần

Ngày ôn

GV phụ trách

Ôn cơ sở 2

1

Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

18h00 tối 04/10/2016

CN. Hoàng Vi

N2.2

18h00 tối 05/10/2016

18h00 tối 6/10/2016

2

Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non

10/10/2016

CN. Bích Thu

 

      II. LỊCH THI HỌC PHẦN LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH

1. Lớp 04TY01:

-      -  Thời gian thi học phần lý thuyết: 7h00p ngày 30 tháng 10 năm 2016, tại cơ sở 2.

-       - Thời gian thi thực hành: 7h00p ngày 2/11/2016 có mặt tại cơ sở 1 để bốc bệnh nhâN

         2. Lớp 04TM01 + 04TM02:

-       - Thời gian thi lý thuyết:  7h00p ngày 30 tháng 10 năm 2016, tại cơ sở 2.

-       - Thời gian thi thực hành: 7h00p ngày 6 tháng 11 năm 2016, tại cơ sở 1

          3. Lớp 4TĐ01

-       - Thời gian thi lý thuyết: 7h00p ngày 30 tháng 10 năm 2016, tại cơ sở 2.

-       - Thời gian thi thực hành: 18h30p ngày 2/11/2016 tại cơ sở 2.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Nhà trường sẽ công bố tại bảng tin vào ngày 25/10/2016

Trên đây là kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp của các lớp khóa 4 đợt 1, Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên, CB-GV biết để thực hiện.

                                                                                       

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                      ThS. Mai Anh Nguyệt

 

 

Tuyển Sinh

tuyensinh2016 03

Hỗ trợ trực tuyến

 

Giảng viên


 

Video

Thư viện